Danh sách nhà đất đang chào bán tại Phường Thảo Điền Tp. Thủ Đức ( Quận 2 cũ)

nhabanthaodien

Tổng hợp danh sách nhà đất đang chào bán tại Phường Thảo Điền ( Quận 2) Tp. Thủ Đức

Bán nhà đất 25 Đặng Hữu Phổ P. Thảo Điền diện tích 448,68 ㎡ (16,31m × 27,51m )
Bán nhà đất 5 Đặng Hữu Phổ P. Thảo Điền diện tích 1033 ㎡ (33m × 34m )
Bán nhà đất 55 Đỗ Quang P. Thảo Điền diện tích 126 ㎡ (7m × 18m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 32Thửa đất: 304 Đỗ Quang P. Thảo Điền diện tích 74,9 ㎡ (3,05m × 24,6m )
Bán nhà đất 9 Đỗ Quang P. Thảo Điền diện tích 52 ㎡ (4m × 13m )
Bán nhà đất 55 Đỗ Quang P. Thảo Điền diện tích 121,81 ㎡ (7,07m × 17,23m )
Bán nhà đất 59 Đỗ Quang P. Thảo Điền diện tích 80 ㎡ (4m × 20m )
Bán nhà đất 61-63 Đỗ Quang P. Thảo Điền diện tích 528 ㎡ (11m × 48m )
Bán nhà đất 65 Đỗ Quang P. Thảo Điền diện tích 75 ㎡ (23m × 3m )
Bán nhà đất 58 Đỗ Quang P. Thảo Điền diện tích 81 ㎡ (9m × 9m )
Bán nhà đất 7 Đỗ Quang P. Thảo Điền diện tích 145 ㎡ (11m × 13m )
Bán nhà đất 32 Đỗ Quang P. Thảo Điền diện tích 75 ㎡ (5m × 15m )
Bán nhà đất 8/25 Đường 49 P. Thảo Điền diện tích 134 ㎡ (4,5m × 29,7m )
Bán nhà đất 12 Đường 11 P. Thảo Điền diện tích 240 ㎡ (10m × 24m )
Bán nhà đất 6 Đường 11 P. Thảo Điền diện tích 470 ㎡ (16m × 30m )
Bán nhà đất 5 Đường 12 P. Thảo Điền diện tích 140 ㎡ (7m × 20m )
Bán nhà đất 13 Đường 12 P. Thảo Điền diện tích 400 ㎡ (12,5m × 32m )
Bán nhà đất 3 Đường 12 P. Thảo Điền diện tích 170 ㎡ (10m × 17m )
Bán nhà đất 2A Đường 12 P. Thảo Điền diện tích 1080 ㎡ (36m × 30m )
Bán nhà đất 27 Đường 12 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 8A Đường 12 P. Thảo Điền diện tích 175 ㎡ (6,25m × 28m )
Bán nhà đất 1 Đường 16 P. Thảo Điền diện tích 700 ㎡ (20m × 35m )
Bán nhà đất 3 Đường 4 P. Thảo Điền diện tích 828,8 ㎡ (23,5m × 36,5m )
Bán nhà đất 26 Đường 40 P. Thảo Điền diện tích 440 ㎡ (8m × 55m )
Bán nhà đất 26 Đường 40 P. Thảo Điền diện tích 300 ㎡ (15m × 20m )
Bán nhà đất 14A47 Đường 40 P. Thảo Điền diện tích 901,1925 ㎡ (21,33m × 42,25m )
Bán nhà đất 32 Đường 41 P. Thảo Điền diện tích 93,6 ㎡ (5,2m × 18m )
Bán nhà đất 34 Đường 41 P. Thảo Điền diện tích 500 ㎡ (20m × 25m )
Bán nhà đất 18 Đường 41 P. Thảo Điền diện tích 196,8 ㎡ (13m × 15m )
Bán nhà đất 14 Đường 41 P. Thảo Điền diện tích 74,2 ㎡ (4,1m × 18m )
Bán nhà đất 36/2 Đường 41 P. Thảo Điền diện tích 439,5 ㎡ (17m × 26m )
Bán nhà đất 30 Đường 41 P. Thảo Điền diện tích 126,5 ㎡ (11m × 11,5m )
Bán nhà đất 32/2 Đường 41 P. Thảo Điền diện tích 91,97 ㎡ (5,17m × 17,79m )
Bán nhà đất 24 Đường 41 P. Thảo Điền diện tích 142,2 ㎡ (10,8m × 13,3m )
Bán nhà đất 18A Đường 42 P. Thảo Điền diện tích 156,2 ㎡ (7,1m × 22m )
Bán nhà đất 6 Đường 42 P. Thảo Điền diện tích 280,5 ㎡ (11m × 25,5m )
Bán nhà đất 1a Đường 42 P. Thảo Điền diện tích 284 ㎡ (8m × 13m )
Bán nhà đất 18 Đường 42 P. Thảo Điền diện tích 135 ㎡ (7,5m × 18m )
Bán nhà đất 12 Đường 42 P. Thảo Điền diện tích 96,25 ㎡ (5,5m × 17,5m )
Bán nhà đất 12A Đường 43 P. Thảo Điền diện tích 260 ㎡ (10m × 26m )
Bán nhà đất 8 Đường 43 P. Thảo Điền diện tích 200 ㎡ (10m × 20m )
Bán nhà đất 7A Đường 43 P. Thảo Điền diện tích 66 ㎡ (5,5m × 12m )
Bán nhà đất 44252 Đường 43 P. Thảo Điền diện tích 522 ㎡ (18m × 29m )
Bán nhà đất 5 Đường 43 P. Thảo Điền diện tích 504,75 ㎡ (20,19m × 25m )
Bán nhà đất 18 Đường 44 P. Thảo Điền diện tích 1300 ㎡ (6m × 15m )
Bán nhà đất 51 Đường 44 P. Thảo Điền diện tích 100 ㎡ (5m × 20m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 19Thửa đất: 577 Đường 44 P. Thảo Điền diện tích 110,25 ㎡ (4,5m × 24,5m )
Bán nhà đất 25 Đường 44 P. Thảo Điền diện tích 97,64 ㎡ (4,5m × 21,7m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 28Thửa đất: 529 Đường 44 P. Thảo Điền diện tích 245,817 ㎡ (9,9m × 24,83m )
Bán nhà đất 45 Đường 44 P. Thảo Điền diện tích 120 ㎡ (7,5m × 16m )
Bán nhà đất 44272 Đường 44 P. Thảo Điền diện tích 250 ㎡ (10m × 25m )
Bán nhà đất 20 Đường 44 P. Thảo Điền diện tích 750 ㎡ (25m × 30m )
Bán nhà đất 15 Đường 44 P. Thảo Điền diện tích 685 ㎡ (20m × 35m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 18Thửa đất: 303 Đường 46 P. Thảo Điền diện tích 442 ㎡ (26m × 17m )
Bán nhà đất 30A Đường 46 P. Thảo Điền diện tích 95 ㎡ (5m × 19m )
Bán nhà đất 18 – Lô 1 Đường 46 P. Thảo Điền diện tích 132 ㎡ (6m × 22m )
Bán nhà đất 18 – Lô 3 Đường 46 P. Thảo Điền diện tích 156 ㎡ (6m × 26m )
Bán nhà đất 18 – Lô 4 Đường 46 P. Thảo Điền diện tích 198 ㎡ (9m × 22m )
Bán nhà đất 18 – Lô 2 Đường 46 P. Thảo Điền diện tích 156 ㎡ (6m × 26m )
Bán nhà đất 16/2A Đường 46 P. Thảo Điền diện tích 67,5 ㎡ (4,5m × 15m )
Bán nhà đất 36 Đường 46 P. Thảo Điền diện tích 380 ㎡ (10m × 38m )
Bán nhà đất 30 Đường 46 P. Thảo Điền diện tích 359 ㎡ (10,3m × 35m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 28Thửa đất: 530 Đường 46 P. Thảo Điền diện tích 129,9 ㎡ (6m × 23m )
Bán nhà đất 5A Đường 47 P. Thảo Điền diện tích 228,8 ㎡ (7,15m × 32m )
Bán nhà đất 5 Đường 47 P. Thảo Điền diện tích 228,8 ㎡ (7,15m × 32m )
Bán nhà đất 14 Đường 47 P. Thảo Điền diện tích 113 ㎡ (6m × 20m )
Bán nhà đất 14A Đường 47 P. Thảo Điền diện tích 120 ㎡ (6m × 20m )
Bán nhà đất 59 Đường 47 P. Thảo Điền diện tích 198,2 ㎡ (6,7m × 25m )
Bán nhà đất 13 Đường 47 P. Thảo Điền diện tích 109,2 ㎡ (4,2m × 26m )
Bán nhà đất 59/3 Đường 47 P. Thảo Điền diện tích 87,4 ㎡
Bán nhà đất 69 Đường 47 P. Thảo Điền diện tích 294,9 ㎡ (10,18m × 26,5m )
Bán nhà đất 8/15 Đường 49B P. Thảo Điền diện tích 210 ㎡ (7m × 30m )
Bán nhà đất 8/17 Đường 49B P. Thảo Điền diện tích 138 ㎡ (4,6m × 30m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 38Thửa đất: 550 Đường 50 P. Thảo Điền diện tích 193,4 ㎡ (13m × 15m )
Bán nhà đất 25 Đường 54 P. Thảo Điền diện tích 107,5 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 21 Đường 54 P. Thảo Điền diện tích 210 ㎡ (7m × 30m )
Bán nhà đất 5 Đường 54 P. Thảo Điền diện tích 94,5 ㎡ (5,25m × 18m )
Bán nhà đất 7 Đường 54 P. Thảo Điền diện tích 144 ㎡ (9m × 16m )
Bán nhà đất 18 Đường 54 P. Thảo Điền diện tích 117 ㎡ (4,5m × 26m )
Bán nhà đất 3 Đường 54 P. Thảo Điền diện tích 150 ㎡ (10m × 15m )
Bán nhà đất 16 Đường 54 P. Thảo Điền diện tích 124,7 ㎡ (4,5m × 28m )
Bán nhà đất 17 Đường 54 P. Thảo Điền diện tích 146,5 ㎡ (6,5m × 25m )
Bán nhà đất 8/1/2 Đường 55 P. Thảo Điền diện tích 784,69 ㎡ (19m × 41,3m )
Bán nhà đất 10 Đường 55 P. Thảo Điền diện tích 703,5 ㎡ (30m × 27m )
Bán nhà đất 3 Đường 57 P. Thảo Điền diện tích 480 ㎡ (16m × 30m )
Bán nhà đất 23 Đường 58 P. Thảo Điền diện tích 911,44 ㎡ (25,82m × 35,3m )
Bán nhà đất 17Tờ bản đồ: 29Thửa đất: 505 Đường 58 P. Thảo Điền diện tích 702 ㎡ (26m × 27m )
Bán nhà đất 35 Đường 59 P. Thảo Điền diện tích 198 ㎡ (11m × 18m )
Bán nhà đất 9 Đường 59 P. Thảo Điền diện tích 69,42 ㎡ (7,8m × 8,9m )
Bán nhà đất 25 Đường 59 P. Thảo Điền diện tích 230 ㎡ (10m × 23m )
Bán nhà đất 17a Đường 59 P. Thảo Điền diện tích 82,5 ㎡ (5m × 16,5m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 19Thửa đất: 566 hẻm 17 Đường 59 P. Thảo Điền diện tích 117,1 ㎡ (7,7m × 15m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 19Thửa đất: 565 Đường 59 P. Thảo Điền diện tích 83,35 ㎡ (5m × 16,67m )
Bán nhà đất 2 Đường 59 P. Thảo Điền diện tích 98,03 ㎡ (8,17m × 12m )
Bán nhà đất 9 Đường 6 P. Thảo Điền diện tích 718,1 ㎡ (17,2m × 41,75m )
Bán nhà đất 48BT Đường 60 P. Thảo Điền diện tích 204 ㎡ (8m × 25,5m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: Tở bản đồ số 7 bộ địa chính phường Thảo Điền ( Theo tài liệu đo năm 2003)Thửa đất: 49 Đường 60 P. Thảo Điền diện tích 317,75 ㎡ (15,5m × 20,5m )
Bán nhà đất 46A Đường 60 P. Thảo Điền diện tích 120 ㎡ (6m × 20m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 18Thửa đất: 537 Đường 60 P. Thảo Điền diện tích 1317,5 ㎡ (60m × 30m )
Bán nhà đất 38 Đường 60 P. Thảo Điền diện tích 250 ㎡ (9m × 30m )
Bán nhà đất 36 Đường 60 P. Thảo Điền diện tích 239,1 ㎡ (7,4m × 30m )
Bán nhà đất 48A Đường 60 P. Thảo Điền diện tích 100 ㎡ (4m × 25m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 15Thửa đất: 634 Đường 60 P. Thảo Điền diện tích 101,2 ㎡ (4m × 25,3m )
Bán nhà đất 4A Đường 60 P. Thảo Điền diện tích 78 ㎡ (6m × 13m )
Bán nhà đất 22/2a/4 Đường 61 P. Thảo Điền diện tích 96 ㎡ (8m × 12m )
Bán nhà đất 22/2A Đường 61 P. Thảo Điền diện tích 60 ㎡ (4m × 15m )
Bán nhà đất 44249 Đường 61 P. Thảo Điền diện tích 60 ㎡ (4m × 15m )
Bán nhà đất 22/6/1 Đường 61 P. Thảo Điền diện tích 45 ㎡ (9m × 5m )
Bán nhà đất 22/1C Đường 61 P. Thảo Điền diện tích 270 ㎡ (10m × 27m )
Bán nhà đất 21Tờ bản đồ: 15Thửa đất: 617 Đường 61 P. Thảo Điền diện tích 297,2 ㎡
Bán nhà đất 21Tờ bản đồ: 15Thửa đất: 617 Đường 61 P. Thảo Điền diện tích 297,2 ㎡
Bán nhà đất 23 Đường 61 P. Thảo Điền diện tích 74 ㎡ (7,4m × 10m )
Bán nhà đất 23 Đường 61 P. Thảo Điền diện tích 73 ㎡
Bán nhà đất 14 Đường 62 P. Thảo Điền diện tích 64 ㎡ (4m × 16m )
Bán nhà đất 12 Đường 62 P. Thảo Điền diện tích 96 ㎡ (6m × 16m )
Bán nhà đất 3D Đường 62 P. Thảo Điền diện tích 180 ㎡ (6m × 30m )
Bán nhà đất 17/1D Đường 62 P. Thảo Điền diện tích 96 ㎡ (6m × 16m )
Bán nhà đất 11 Đường 62 P. Thảo Điền diện tích 149,9 ㎡ (6,12m × 24,5m )
Bán nhà đất 21Tờ bản đồ: 15Thửa đất: 617 Đường 62 P. Thảo Điền diện tích 297,2 ㎡
Bán nhà đất 21Tờ bản đồ: 15Thửa đất: 617 Đường 62 P. Thảo Điền diện tích 297,2 ㎡
Bán nhà đất 17A Đường 63 P. Thảo Điền diện tích 143 ㎡ (6,5m × 22m )
Bán nhà đất 19 Đường 63 P. Thảo Điền diện tích 205,01 ㎡ (8,3m × 24,7m )
Bán nhà đất 18A Đường 63 P. Thảo Điền diện tích 187 ㎡ (8,5m × 22m )
Bán nhà đất 18 Đường 63 P. Thảo Điền diện tích 192 ㎡ (8m × 24m )
Bán nhà đất 22 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (5,5m × 20m )
Bán nhà đất 44321 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 240 ㎡ (6m × 40m )
Bán nhà đất 44448 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 230 ㎡ (8,5m × 27m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 14Thửa đất: 16 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 322 ㎡ (14m × 23m )
Bán nhà đất 44291 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 161,5 ㎡ (8,5m × 19m )
Bán nhà đất 44260 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 204 ㎡ (8,5m × 24m )
Bán nhà đất 13 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 276 ㎡ (12m × 23m )
Bán nhà đất 5/18 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 152 ㎡ (8,51m × 19m )
Bán nhà đất 5/19 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 238 ㎡ (8,5m × 28m )
Bán nhà đất 9A/4 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 161,5 ㎡ (8,5m × 19m )
Bán nhà đất 11 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 344,5 ㎡ (13m × 26,5m )
Bán nhà đất 5/19 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 238 ㎡ (8,5m × 28m )
Bán nhà đất 44352 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 162 ㎡ (8,5m × 19m )
Bán nhà đất 15 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 322 ㎡ (14m × 23m )
Bán nhà đất 44236 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 161,5 ㎡ (8,5m × 19m )
Bán nhà đất 44325 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 229,5 ㎡ (8,5m × 27m )
Bán nhà đất 9/20 Đường 64 P. Thảo Điền diện tích 151 ㎡ (8,5m × 18m )
Bán nhà đất 22/15 Đường 65 P. Thảo Điền diện tích 19,81 ㎡ (2,83m × 7m )
Bán nhà đất 44330 Đường 65 P. Thảo Điền diện tích 231 ㎡ (8,25m × 28m )
Bán nhà đất 4 Đường 65 P. Thảo Điền diện tích 1763 ㎡ (43m × 41m )
Bán nhà đất 13 Đường 65 P. Thảo Điền diện tích 84 ㎡ (7m × 12m )
Bán nhà đất 3 Đường 65 P. Thảo Điền diện tích 546,4 ㎡ (13,44m × 41,34m )
Bán nhà đất 19 Đường 65 P. Thảo Điền diện tích 72 ㎡ (6m × 12m )
Bán nhà đất 7 Đường 65 P. Thảo Điền diện tích 820 ㎡ (20m × 41m )
Bán nhà đất 14/7A Đường 65 P. Thảo Điền diện tích 120 ㎡ (4,51m × 23,3m )
Bán nhà đất 44422 Đường 65 P. Thảo Điền diện tích 225 ㎡ (9m × 25m )
Bán nhà đất 26 Đường 65 P. Thảo Điền diện tích 2805 ㎡ (51m × 55m )
Bán nhà đất 13A Đường 65 P. Thảo Điền diện tích 72 ㎡ (6m × 12m )
Bán nhà đất thửa đất số 49 tờ bản đồ số 7Tờ bản đồ: 7Thửa đất: 49 Đường 66 P. Thảo Điền diện tích 300 ㎡ (15m × 20m )
Bán nhà đất thửa đất 51, bản đồ số 7 Đường 66 P. Thảo Điền diện tích 319,2 ㎡ (15,2m × 21m )
Bán nhà đất A2-26.01 Penthouse Tropic Garden Đường 66 P. Thảo Điền diện tích 280 ㎡
Bán nhà đất AC3&4 Đường 66 P. Thảo Điền diện tích 656 ㎡ (32m × 20,5m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 7Thửa đất: 54 Đường 66 P. Thảo Điền diện tích 322,1 ㎡ (15,68m × 20,55m )
Bán nhà đất 11 Đường Số 1 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 15 Đường Số 1 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 73-75 Đường Số 1 P. Thảo Điền diện tích 242 ㎡ (22m × 11m )
Bán nhà đất 75 Đường Số 1 P. Thảo Điền diện tích 220 ㎡ (20m × 11m )
Bán nhà đất 27 Đường Số 1 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 27 Đường Số 1 P. Thảo Điền diện tích 100 ㎡ (10m × 10m )
Bán nhà đất 77 Đường Số 1 P. Thảo Điền diện tích 231,7 ㎡ (10m × 23m )
Bán nhà đất 5 Đường Số 1 P. Thảo Điền diện tích 50 ㎡ (5m × 10m )
Bán nhà đất 26A Đường Số 10 P. Thảo Điền diện tích 100 ㎡ (5m × 20m )
Bán nhà đất 1 Đường Số 10 P. Thảo Điền diện tích 676 ㎡ (26m × 26m )
Bán nhà đất 22 Đường Số 10 P. Thảo Điền diện tích 167,4 ㎡ (5,4m × 31m )
Bán nhà đất 5 Đường Số 10 P. Thảo Điền diện tích 400 ㎡ (20m × 20m )
Bán nhà đất 25 Đường Số 10 P. Thảo Điền diện tích 132,8 ㎡ (8,3m × 16m )
Bán nhà đất 26 Đường Số 10 P. Thảo Điền diện tích 140 ㎡ (7m × 20m )
Bán nhà đất 22A Đường Số 10 P. Thảo Điền diện tích 167,4 ㎡ (5,4m × 31m )
Bán nhà đất thửa đất số 543 tờ bản đồ số 47Tờ bản đồ: 47Thửa đất: 543 Đường Số 11 P. Thảo Điền diện tích 76 ㎡ (4m × 19m )
Bán nhà đất 9A Đường Số 11 P. Thảo Điền diện tích 195,75 ㎡ (7,25m × 27m )
Bán nhà đất 17d Đường Số 11 P. Thảo Điền diện tích 168 ㎡ (6m × 28m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 2 Xã An PhúThửa đất: 1268 Đường Số 11 P. Thảo Điền diện tích 168 ㎡ (6m × 28m )
Bán nhà đất 17G Đường Số 11 P. Thảo Điền diện tích 168 ㎡ (6m × 28m )
Bán nhà đất 6Tờ bản đồ: 47Thửa đất: 314 Đường Số 11 P. Thảo Điền diện tích 470 ㎡ (20m × 23,5m )
Bán nhà đất 6Tờ bản đồ: 47Thửa đất: 314 Đường Số 11 P. Thảo Điền diện tích 470 ㎡ (20m × 23,5m )
Bán nhà đất 17E Đường Số 11 P. Thảo Điền diện tích 288 ㎡ (12m × 24m )
Bán nhà đất 5 Đường Số 12 P. Thảo Điền diện tích 112 ㎡ (7m × 16m )
Bán nhà đất 8A Đường Số 12 P. Thảo Điền diện tích 175 ㎡ (6,25m × 28m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 48Thửa đất: 309 Đường Số 12 P. Thảo Điền diện tích 648 ㎡ (12m × 54m )
Bán nhà đất 5 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 23 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 58,19 ㎡ (4,85m × 12m )
Bán nhà đất 3 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 71 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 11 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 53 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 28 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 59 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 78,4 ㎡
Bán nhà đất 7 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 12 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 80 ㎡ (5m × 16m )
Bán nhà đất 39 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 52 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 28 Đường Số 2 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 29 Đường số 3 P. Thảo Điền diện tích 520 ㎡ (20m × 26m )
Bán nhà đất 18 Đường số 3 P. Thảo Điền diện tích 675,75 ㎡ (26,5m × 25,5m )
Bán nhà đất 44509 Đường số 38 P. Thảo Điền diện tích 181,25 ㎡ (12,5m × 14,5m )
Bán nhà đất 59/4 Đường số 38 P. Thảo Điền diện tích 61,05 ㎡ (4,07m × 15m )
Bán nhà đất 3 Đường Số 4 P. Thảo Điền diện tích 864 ㎡ (24m × 36m )
Bán nhà đất 50 Đường Số 4 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 29 Đường Số 4 P. Thảo Điền diện tích 88 ㎡ (8m × 11m )
Bán nhà đất 29 Đường Số 4 P. Thảo Điền diện tích 88 ㎡ (8m × 11m )
Bán nhà đất 41 Đường Số 4 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 44 Đường Số 4 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 42 Đường Số 4 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 48 Đường số 4 P. Thảo Điền diện tích 77 ㎡ (7m × 11m )
Bán nhà đất 34 Đường Số 41 P. Thảo Điền diện tích 550 ㎡ (22m × 25m )
Bán nhà đất Thửa đất số 601 Tờ bản đồ số 34 Đường Số 41 P. Thảo Điền diện tích 91,44 ㎡ (5,14m × 17,79m )
Bán nhà đất 18 Đường Số 41 P. Thảo Điền diện tích 204 ㎡ (12m × 17m )
Bán nhà đất 13 Đường Số 41 P. Thảo Điền diện tích 169 ㎡ (13m × 13m )
Bán nhà đất 23 Đường Số 41 P. Thảo Điền diện tích 1187,8 ㎡ (25,54m × 48,4m )
Bán nhà đất 32/2 Đường Số 41 P. Thảo Điền diện tích 91,44 ㎡ (5,14m × 17,79m )
Bán nhà đất 3A Đường Số 43 P. Thảo Điền diện tích 107,5 ㎡ (4,3m × 25m )
Bán nhà đất 7a Đường Số 43 P. Thảo Điền diện tích 62,58 ㎡ (5,4m × 11,59m )
Bán nhà đất 7A Đường Số 43 P. Thảo Điền diện tích 66 ㎡ (5,5m × 12m )
Bán nhà đất 3-3A Đường Số 43 P. Thảo Điền diện tích 220 ㎡ (8,8m × 25m )
Bán nhà đất 8 Đường Số 43 P. Thảo Điền diện tích 219,6 ㎡ (9,2m × 23,8m )
Bán nhà đất 6 Đường Số 46 P. Thảo Điền diện tích 55 ㎡ (5m × 11m )
Bán nhà đất 30 Đường Số 46 P. Thảo Điền diện tích 405 ㎡ (15m × 27m )
Bán nhà đất Tở bản đồ số 20 thửa đất số 557 Đường Số 46 P. Thảo Điền diện tích 210 ㎡ (10m × 21m )
Bán nhà đất 5 Đường Số 47 P. Thảo Điền diện tích 206 ㎡ (10m × 20,6m )
Bán nhà đất 59 Đường Số 47 P. Thảo Điền diện tích 157,5 ㎡ (6,3m × 25m )
Bán nhà đất 13 Đường Số 47 P. Thảo Điền diện tích 110,5 ㎡ (4,1m × 24,5m )
Bán nhà đất 31A Đường Số 47 P. Thảo Điền diện tích 160 ㎡ (5m × 32m )
Bán nhà đất 5-5A Đường Số 47 P. Thảo Điền diện tích 448 ㎡ (14m × 32m )
Bán nhà đất 5 Đường Số 47 P. Thảo Điền diện tích 203,9 ㎡ (5m × 31m )
Bán nhà đất 58/17a Đường Số 47 P. Thảo Điền diện tích 112,5 ㎡ (4,5m × 25m )
Bán nhà đất 59/4 Đường Số 47 P. Thảo Điền diện tích 59,42 ㎡ (4,07m × 14,6m )
Bán nhà đất 14A Đường Số 47 P. Thảo Điền diện tích 120 ㎡ (6m × 20m )
Bán nhà đất 58/15-58/17 Đường Số 47 P. Thảo Điền diện tích 195,5 ㎡ (8,5m × 23m )
Bán nhà đất 45 Đường Số 5 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 35a Đường Số 5 P. Thảo Điền diện tích 94,16 ㎡ (6,96m × 13,53m )
Bán nhà đất 32 Đường Số 5 P. Thảo Điền diện tích 40,7 ㎡ (3,7m × 11m )
Bán nhà đất 34 Đường Số 5 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 45 Đường Số 5 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 12 Đường Số 5 P. Thảo Điền diện tích 99,8 ㎡ (10m × 10m )
Bán nhà đất 4 Đường Số 5 P. Thảo Điền diện tích 630 ㎡ (35m × 18m )
Bán nhà đất 30 Đường Số 5 P. Thảo Điền diện tích 79 ㎡ (9,87m × 11m )
Bán nhà đất 14 Đường số 52 P. Thảo Điền diện tích 143 ㎡ (5,5m × 26m )
Bán nhà đất 17 Đường số 53 P. Thảo Điền diện tích 150 ㎡ (10m × 15m )
Bán nhà đất 17A Đường số 59 P. Thảo Điền diện tích 87,5 ㎡ (5m × 17,5m )
Bán nhà đất 19 Đường Số 6 P. Thảo Điền diện tích 1089 ㎡ (22m × 49,5m )
Bán nhà đất 10 Đường sô 9 P. Thảo Điền diện tích 182 ㎡ (7m × 26m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 14Thửa đất: 54 Đường Số 9 P. Thảo Điền diện tích 128 ㎡ (8m × 16m )
Bán nhà đất 10 Đường Số 9 P. Thảo Điền diện tích 140 ㎡ (7m × 20m )
Bán nhà đất 12A Đường Số 9 P. Thảo Điền diện tích 96 ㎡ (6m × 16m )
Bán nhà đất 7 Đường Số 9 P. Thảo Điền diện tích 136 ㎡ (8m × 17m )
Bán nhà đất 10 Đường Số 9 P. Thảo Điền diện tích 204 ㎡ (12m × 17m )
Bán nhà đất 11A Giang Văn Minh P. Thảo Điền diện tích 264 ㎡ (12m × 22m )
Bán nhà đất 40 Giang Văn Minh P. Thảo Điền diện tích 90 ㎡ (4,5m × 20m )
Bán nhà đất 38 Giang Văn Minh P. Thảo Điền diện tích 90 ㎡ (4,5m × 20m )
Bán nhà đất 38-40 Giang Văn Minh P. Thảo Điền diện tích 180 ㎡ (9m × 20m )
Bán nhà đất 51/15 Lê Văn Miến P. Thảo Điền diện tích 128,85 ㎡ (5,35m × 24m )
Bán nhà đất 35A Lê Văn Miến P. Thảo Điền diện tích 1080 ㎡ (27m × 40m )
Bán nhà đất 39 Lê Văn Miến P. Thảo Điền diện tích 756 ㎡ (20m × 35m )
Bán nhà đất 17 Lê Văn Miến P. Thảo Điền diện tích 444 ㎡ (12m × 37m )
Bán nhà đất 47A Lê Văn Miến P. Thảo Điền diện tích 513,9 ㎡ (8m × 40m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 38Thửa đất: 563 Lê Văn Miến P. Thảo Điền diện tích 194,7 ㎡ (5m × 22m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 38Thửa đất: 564 Lê Văn Miến P. Thảo Điền diện tích 125,6 ㎡ (12m × 13,5m )
Bán nhà đất 51 Lê Văn Miến P. Thảo Điền diện tích 300 ㎡ (20m × 15m )
Bán nhà đất 47A Lê Văn Miến P. Thảo Điền diện tích 513,9 ㎡ (8x40m )
Bán nhà đất 51/23 Lê Văn Miến P. Thảo Điền diện tích 78,28 ㎡ (4m × 19,57m )
Bán nhà đất 41 Ngô Quang Huy P. Thảo Điền diện tích 700 ㎡ (20m × 35m )
Bán nhà đất 11 Ngô Quang Huy P. Thảo Điền diện tích 165 ㎡ (9m × 20m )
Bán nhà đất 2A Ngô Quang Huy P. Thảo Điền diện tích 255 ㎡ (8,5m × 30m )
Bán nhà đất 55 Ngô Quang Huy P. Thảo Điền diện tích 204,3 ㎡ (5,38m × 35m )
Bán nhà đất 19c Ngô Quang Huy P. Thảo Điền diện tích 128 ㎡ (7,6m × 21m )
Bán nhà đất 56 Ngô Quang Huy P. Thảo Điền diện tích 652 ㎡ (16,3m × 40m )
Bán nhà đất 26 Nguyễn Bá Huân P. Thảo Điền diện tích 66,1 ㎡ (4m × 16,6m )
Bán nhà đất 1 Nguyễn Bá Huân P. Thảo Điền diện tích 70 ㎡ (5m × 14m )
Bán nhà đất 53 Nguyễn Bá Huân P. Thảo Điền diện tích 42,51 ㎡ (3,27m × 13m )
Bán nhà đất 7 Nguyễn Bá Huân P. Thảo Điền diện tích 58,4 ㎡ (3,2m × 15,5m )
Bán nhà đất 56 Nguyễn Bá Huân P. Thảo Điền diện tích 93,69 ㎡ (15,8m × 5,93m )
Bán nhà đất 1 Nguyễn Bá Huân P. Thảo Điền diện tích 75 ㎡ (5m × 15m )
Bán nhà đất 56/1 Nguyễn Bá Huân P. Thảo Điền diện tích 72,1 ㎡ (7,2m × 11m )
Bán nhà đất 56 Nguyễn Bá Huân P. Thảo Điền diện tích 96 ㎡ (6m × 16m )
Bán nhà đất 42 Nguyễn Bá Huân P. Thảo Điền diện tích 210 ㎡ (7,5m × 28m )
Bán nhà đất 55 Nguyễn Bá Huân P. Thảo Điền diện tích 28 ㎡ (5,6m × 5m )
Bán nhà đất 11A Nguyễn Bá Lân P. Thảo Điền diện tích 67,5 ㎡ (4,5m × 15m )
Bán nhà đất 11 Nguyễn Bá Lân P. Thảo Điền diện tích 67,5 ㎡ (4,5m × 15m )
Bán nhà đất 27A Nguyễn Cừ P. Thảo Điền diện tích 120 ㎡ (4m × 30m )
Bán nhà đất 54 Nguyễn Cừ P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (4m × 27,5m )
Bán nhà đất 17 Nguyễn Cừ P. Thảo Điền diện tích 112 ㎡ (4m × 28m )
Bán nhà đất 17 Nguyễn Cừ P. Thảo Điền diện tích 112 ㎡ (4m × 28m )
Bán nhà đất 74/3A Nguyễn Cừ P. Thảo Điền diện tích 88 ㎡ (4,4m × 20m )
Bán nhà đất 58 Nguyễn Cừ P. Thảo Điền diện tích 81 ㎡ (9m × 9m )
Bán nhà đất 44 Nguyễn Cừ P. Thảo Điền diện tích 103,4 ㎡ (4m × 25,85m )
Bán nhà đất 70 Nguyễn Duy Hiệu P. Thảo Điền diện tích 285 ㎡ (10m × 28,5m )
Bán nhà đất 27 Nguyễn Duy Hiệu P. Thảo Điền diện tích 480,33 ㎡ (17,79m × 27m )
Bán nhà đất 37A Nguyễn Duy Hiệu P. Thảo Điền diện tích 118,4 ㎡ (7,4m × 16m )
Bán nhà đất 37 Nguyễn Duy Hiệu P. Thảo Điền diện tích 360 ㎡ (18m × 20m )
Bán nhà đất 38/9 Nguyễn Duy Hiệu P. Thảo Điền diện tích 72 ㎡ (6m × 12m )
Bán nhà đất 7A Nguyễn Duy Hiệu P. Thảo Điền diện tích 112,5 ㎡ (7,5m × 15m )
Bán nhà đất 37A Nguyễn Duy Trinh P. Thảo Điền diện tích 111 ㎡ (7,4m × 15m )
Bán nhà đất 22B2 Nguyễn Đăng Giai P. Thảo Điền diện tích 571 ㎡ (23m × 24m )
Bán nhà đất 34 Nguyễn Đăng Giai P. Thảo Điền diện tích 9304 ㎡ (22m × 38,4m )
Bán nhà đất 41 Nguyễn Đăng Giai P. Thảo Điền diện tích 432 ㎡ (18m × 24m )
Bán nhà đất 11/1B Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 126 ㎡ (7m × 18m )
Bán nhà đất 11/1A-1B Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 238 ㎡ (14m × 17m )
Bán nhà đất 25A Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 600 ㎡ (20m × 30m )
Bán nhà đất 29 Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 500 ㎡ (20m × 25m )
Bán nhà đất 11/3A Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 85 ㎡ (5m × 17m )
Bán nhà đất 18 Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 700 ㎡ (26,5m × 26,5m )
Bán nhà đất 13 Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 900 ㎡ (30m × 30m )
Bán nhà đất 11/1A Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 126 ㎡ (7m × 18m )
Bán nhà đất 6/4a Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 450 ㎡ (15m × 30m )
Bán nhà đất 25 Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 696,5 ㎡ (35m × 19,9m )
Bán nhà đất Thửa đất số 532 tờ bản đồ số 44 Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 1000 ㎡ (20m × 50m )
Bán nhà đất 24 Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 1150 ㎡ (22m × 50m )
Bán nhà đất 11/1A-11/1B Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 252 ㎡ (14m × 18m )
Bán nhà đất 11/6A Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 117 ㎡ (6m × 20m )
Bán nhà đất 11/6A Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 117 ㎡ (6m × 20m )
Bán nhà đất 27 Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 735,9 ㎡ (25,9m × 27,9m )
Bán nhà đất 44388 Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 200 ㎡ (10m × 20m )
Bán nhà đất 3 Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 270,7 ㎡ (20m × 25m )
Bán nhà đất 6 Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 1200 ㎡ (20m × 60m )
Bán nhà đất 21 Nguyễn Ư Dĩ P. Thảo Điền diện tích 1200 ㎡ (30m × 40m )
Bán nhà đất 120/9 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 504 ㎡ (18m × 28m )
Bán nhà đất 87 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 1224 ㎡ (18m × 68m )
Bán nhà đất 215/D13 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 230 ㎡ (10m × 23m )
Bán nhà đất 131/3 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 336 ㎡ (12m × 28m )
Bán nhà đất thửa đất số 529 tờ bản đồ số 7 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 240 ㎡ (10m × 24m )
Bán nhà đất 47/1/14-16 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 280 ㎡ (14m × 20m )
Bán nhà đất 1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 216 ㎡ (12m × 18m )
Bán nhà đất 215F7 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 595 ㎡ (17m × 35m )
Bán nhà đất 14A29 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 360 ㎡ (18m × 20m )
Bán nhà đất 189B/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 1000 ㎡ (20m × 50m )
Bán nhà đất 131/27 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 338 ㎡ (13m × 26m )
Bán nhà đất 147 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 380 ㎡ (20m × 19m )
Bán nhà đất 148 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 310 ㎡ (15,5m × 20m )
Bán nhà đất 10 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 437,5 ㎡ (17,5m × 25m )
Bán nhà đất 234 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 540 ㎡ (20m × 27m )
Bán nhà đất 189A10 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 550 ㎡ (25m × 22m )
Bán nhà đất 204B/7/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 130 ㎡ (13m × 10m )
Bán nhà đất 173 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 216 ㎡ (12m × 18m )
Bán nhà đất 215/D22 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 120 ㎡ (5m × 24m )
Bán nhà đất 204B32 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 160 ㎡ (16m × 10m )
Bán nhà đất 215B1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 250 ㎡ (10m × 25m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 12Thửa đất: 552 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 600 ㎡ (20m × 30m )
Bán nhà đất 215D Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 120 ㎡ (5m × 24m )
Bán nhà đất 120/17 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 500 ㎡ (20m × 25m )
Bán nhà đất 204/1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 375 ㎡ (15m × 25m )
Bán nhà đất 117/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 450 ㎡ (15m × 30m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 3Thửa đất: 511 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 500 ㎡ (20m × 25m )
Bán nhà đất 204B14 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 440 ㎡ (20m × 22m )
Bán nhà đất 215B31 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 125 ㎡ (5m × 25m )
Bán nhà đất 216 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 216 ㎡ (8m × 27m )
Bán nhà đất 28 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 50,4 ㎡ (5,6m × 9m )
Bán nhà đất 215-D34 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 125 ㎡ (5m × 25m )
Bán nhà đất 204B7/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 238 ㎡ (14m × 17m )
Bán nhà đất 189 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 1258 ㎡ (18,4m × 69m )
Bán nhà đất 146F16 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 648 ㎡ (18m × 36m )
Bán nhà đất 153 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 380 ㎡ (20m × 19m )
Bán nhà đất 189B/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 1000 ㎡ (20m × 50m )
Bán nhà đất 215E1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 200 ㎡ (10m × 20m )
Bán nhà đất 215B5 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 200 ㎡ (10m × 20m )
Bán nhà đất 196 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 1176 ㎡ (28m × 42m )
Bán nhà đất 117/5 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 500 ㎡ (20m × 25m )
Bán nhà đất 204b/10 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 433,5 ㎡ (17m × 25,5m )
Bán nhà đất 216/A29 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 200 ㎡ (10m × 20m )
Bán nhà đất 113/1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 651 ㎡ (21m × 31m )
Bán nhà đất 117/17 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 401,4 ㎡ (13,38m × 30m )
Bán nhà đất 200 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 520 ㎡ (20m × 26m )
Bán nhà đất Đất hẻm 188 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 240 ㎡ (10m × 24m )
Bán nhà đất 199B1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 1512 ㎡ (27m × 56m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 17Thửa đất: 512 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 810 ㎡ (30m × 27m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 1 An PhúThửa đất: 8-882 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 756 ㎡ (18m × 42m )
Bán nhà đất 216/8 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 200 ㎡ (10m × 20m )
Bán nhà đất 146F8 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 607,5 ㎡ (13,5m × 45m )
Bán nhà đất 120 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 490 ㎡ (14m × 35m )
Bán nhà đất 146a8 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 400 ㎡ (20m × 20m )
Bán nhà đất 189C3 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 672 ㎡ (16m × 42m )
Bán nhà đất 146F13 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 300 ㎡ (15m × 20m )
Bán nhà đất 5 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 75 ㎡ (5m × 15m )
Bán nhà đất 32 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 3000 ㎡ (50m × 60m )
Bán nhà đất 199F Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 550,8 ㎡ (34m × 16,2m )
Bán nhà đất 215B15 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 240 ㎡ (12m × 20m )
Bán nhà đất 215D32 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 115 ㎡ (5m × 23m )
Bán nhà đất 215D34 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 126,5 ㎡ (5,5m × 23m )
Bán nhà đất 33A Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 80 ㎡ (4m × 20m )
Bán nhà đất 188 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 275 ㎡ (11m × 25m )
Bán nhà đất 512Tờ bản đồ: 17 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 810 ㎡ (30m × 27m )
Bán nhà đất 215D28 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 115 ㎡ (5m × 23m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 597Thửa đất: 33 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 207,35 ㎡ (11,52m × 18m )
Bán nhà đất 120/9 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 486 ㎡ (18m × 27m )
Bán nhà đất 175 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 400 ㎡ (20m × 20m )
Bán nhà đất 197/1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 2370,6 ㎡ (44m × 71m )
Bán nhà đất 215D12B Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 228 ㎡ (10m × 22,8m )
Bán nhà đất 215D13 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 228 ㎡ (10m × 22,8m )
Bán nhà đất 117/18 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 750 ㎡ (30m × 25m )
Bán nhà đất 146Tờ bản đồ: 16Thửa đất: 583 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 400 ㎡ (20m × 20m )
Bán nhà đất 243/13 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 162,75 ㎡ (9,3m × 17,5m )
Bán nhà đất 243 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 162,75 ㎡ (9,3m × 17,5m )
Bán nhà đất 138 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 502 ㎡ (16,5m × 33m )
Bán nhà đất 146Tờ bản đồ: 16Thửa đất: 583 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 400 ㎡ (20m × 20m )
Bán nhà đất 243/13 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 162,75 ㎡ (9,3m × 17,5m )
Bán nhà đất 243 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 162,75 ㎡ (9,3m × 17,5m )
Bán nhà đất 138 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 502 ㎡ (16,5m × 33m )
Bán nhà đất thửa đất số 528 tờ số 7 hẻm 1888 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 240 ㎡ (10m × 24m )
Bán nhà đất 146D10 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 471 ㎡ (12m × 25m )
Bán nhà đất 44455 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 140 ㎡ (9m × 28m )
Bán nhà đất 16 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 506 ㎡ (21m × 23m )
Bán nhà đất 215B21 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 200 ㎡ (10m × 20m )
Bán nhà đất 215D11 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 221 ㎡ (10m × 21m )
Bán nhà đất 202 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 276 ㎡ (12m × 23m )
Bán nhà đất 215B12 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 193 ㎡ (8m × 25m )
Bán nhà đất c4 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 276 ㎡ (12m × 23m )
Bán nhà đất 140 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 504 ㎡ (18m × 28m )
Bán nhà đất 137/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 273 ㎡ (10,5m × 26m )
Bán nhà đất 215F6 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 504 ㎡ (15,95m × 31m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 16Thửa đất: 41-861, khu 146 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 508 ㎡ (22m × 25m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 33Thửa đất: 597 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 207,35 ㎡ (11,52m × 18m )
Bán nhà đất 215A3 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 208 ㎡ (8m × 26m )
Bán nhà đất 204B6/6/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 240 ㎡ (12m × 20m )
Bán nhà đất 215D38 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 220 ㎡ (10m × 22m )
Bán nhà đất 239 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 8,2 ㎡
Bán nhà đất 182 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 810 ㎡ (18m × 45m )
Bán nhà đất 120/5 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 500 ㎡ (20m × 25m )
Bán nhà đất 204/25 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 1072 ㎡ (67m × 16m )
Bán nhà đất 215 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 228 ㎡ (10m × 25m )
Bán nhà đất 204 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 325 ㎡ (13m × 25m )
Bán nhà đất 155 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 344 ㎡ (17,2m × 20m )
Bán nhà đất 204B Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 450 ㎡
Bán nhà đất 215B37 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 380 ㎡
Bán nhà đất 215D5 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 240 ㎡ (10m × 24m )
Bán nhà đất 150 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 748 ㎡ (17m × 44m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 17Thửa đất: 10 Khu Eden Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 417 ㎡ (18m × 24m )
Bán nhà đất 215B22 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 103 ㎡ (5m × 22m )
Bán nhà đất 215B1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 225 ㎡ (9,5m × 23,5m )
Bán nhà đất 215A15 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 298 ㎡ (12,5m × 24,5m )
Bán nhà đất 215B12 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 200 ㎡ (8m × 25m )
Bán nhà đất 39 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 1563 ㎡ (30m × 52m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 06Thửa đất: 511 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 1967 ㎡ (46,6m × 32,5m )
Bán nhà đất 189b/7 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 525 ㎡ (27m × 20m )
Bán nhà đất 189D5 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 1750 ㎡ (35m × 50m )
Bán nhà đất 153/20 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 382 ㎡ (25m × 20m )
Bán nhà đất 13 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 158 ㎡ (9m × 21m )
Bán nhà đất 121/39 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 338 ㎡ (21,15m × 16m )
Bán nhà đất 216/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 236,6 ㎡ (10,8m × 22m )
Bán nhà đất 8 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền diện tích 90 ㎡ (5m × 32m )
Bán nhà đất 47/11/7 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 165 ㎡ (7,5m × 22m )
Bán nhà đất 108 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 130 ㎡ (10m × 13m )
Bán nhà đất 14S1 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 180 ㎡ (15m × 12m )
Bán nhà đất 27 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 226,79 ㎡ (6,3m × 36m )
Bán nhà đất 90/12 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 487,19 ㎡ (17,4m × 28m )
Bán nhà đất 47/1/6 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 140 ㎡ (7m × 20m )
Bán nhà đất 33/20 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 72 ㎡ (4m × 18m )
Bán nhà đất 75 – 1115E Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 974,7 ㎡ (20m × 50m )
Bán nhà đất 55 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 125 ㎡ (5m × 25m )
Bán nhà đất 104 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 232,44 ㎡ (8,94m × 26m )
Bán nhà đất 123 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 108 ㎡ (4,5m × 24m )
Bán nhà đất 57 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 640 ㎡ (20m × 32m )
Bán nhà đất 33/12 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 71,4 ㎡ (4,2m × 17m )
Bán nhà đất 76/14D Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 147 ㎡ (8m × 20m )
Bán nhà đất 47/1/8 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 125 ㎡ (6,5m × 20m )
Bán nhà đất 47/1/18 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 125 ㎡ (6,5m × 20m )
Bán nhà đất 94 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 540 ㎡ (18m × 30m )
Bán nhà đất 47/31 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 71,4 ㎡ (4,2m × 17m )
Bán nhà đất 33/13 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 92 ㎡ (4m × 23m )
Bán nhà đất 47/1/14-16 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 280 ㎡ (14m × 20m )
Bán nhà đất 110 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 65,8 ㎡ (4,7m × 14m )
Bán nhà đất 104A Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 829,2 ㎡ (10m × 45m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 20Thửa đất: 534 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 605 ㎡ (16m × 40m )
Bán nhà đất 109 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 310 ㎡ (4,89m × 40m )
Bán nhà đất 74 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 274,4 ㎡ (9,8m × 28m )
Bán nhà đất 90/2 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 336 ㎡ (16m × 21m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 34Thửa đất: 523 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 68 ㎡ (4m × 17m )
Bán nhà đất 42 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 2300 ㎡ (40m × 60m )
Bán nhà đất 45 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 68 ㎡ (4m × 17m )
Bán nhà đất 76/6 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 195 ㎡ (6,5m × 30m )
Bán nhà đất 90/3 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 360,64 ㎡ (15,68m × 23m )
Bán nhà đất 47/1/8 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 140 ㎡ (7m × 20m )
Bán nhà đất 47/11A Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 140 ㎡ (7m × 20m )
Bán nhà đất 47/1/15 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 68 ㎡ (4m × 17m )
Bán nhà đất 74 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 274,4 ㎡ (9,8m × 28m )
Bán nhà đất 115 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 605 ㎡
Bán nhà đất 41 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 68 ㎡ (4m × 17m )
Bán nhà đất 112 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 49,6 ㎡ (13m × 3,2m )
Bán nhà đất 76/16 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 986 ㎡
Bán nhà đất 33/38 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 71 ㎡
Bán nhà đất 63 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 224 ㎡ (7m × 32m )
Bán nhà đất 61 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 191 ㎡ (6,6m × 30m )
Bán nhà đất 47/11 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 140 ㎡ (7m × 20m )
Bán nhà đất 70 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 260 ㎡ (10m × 26m )
Bán nhà đất 33/40 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 71,4 ㎡ (4,2m × 17m )
Bán nhà đất 51 Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 125 ㎡ (5m × 25m )
Bán nhà đất 75-1115E Quốc Hương P. Thảo Điền diện tích 974 ㎡ (18,5m × 52m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 48Thửa đất: 545 Số 15 P. Thảo Điền diện tích 11555 ㎡
Bán nhà đất 35/5 Số 19 P. Thảo Điền diện tích 60 ㎡ (4m × 15m )
Bán nhà đất 29 Số 4 P. Thảo Điền diện tích 88 ㎡ (8m × 11m )
Bán nhà đất 53 Số 4 P. Thảo Điền diện tích 113,17 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 36 Số 4 P. Thảo Điền diện tích 110 ㎡ (10m × 11m )
Bán nhà đất 29 Số 4 P. Thảo Điền diện tích 88 ㎡ (8m × 11m )
Bán nhà đất 6 Số 42 P. Thảo Điền diện tích 274 ㎡ (11m × 24m )
Bán nhà đất 12 Số 42 P. Thảo Điền diện tích 83,2 ㎡ (5,2m × 16m )
Bán nhà đất 14A19 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 310 ㎡ (15,5m × 20m )
Bán nhà đất 71 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 116 ㎡ (4m × 29m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 08Thửa đất: 59 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 253,7 ㎡ (8,6m × 29,5m )
Bán nhà đất 8 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 90 ㎡ (9m × 10m )
Bán nhà đất 29 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 520 ㎡ (20m × 26m )
Bán nhà đất 14B11 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 330 ㎡ (15m × 22m )
Bán nhà đất 33/12 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 71,4 ㎡ (4,2m × 17m )
Bán nhà đất 14A8 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 229,5 ㎡ (13,5m × 17m )
Bán nhà đất Khu Fideco Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 503 ㎡ (17m × 27,3m )
Bán nhà đất 14b1 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 503 ㎡ (16,5m × 27,3m )
Bán nhà đất Đất khu Fideco Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 360 ㎡ (18m × 20m )
Bán nhà đất 15 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 230 ㎡ (12,5m × 18m )
Bán nhà đất 49 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 250,85 ㎡ (8,65m × 29m )
Bán nhà đất 11 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 155,7 ㎡ (8,5m × 18,5m )
Bán nhà đất Tờ bản đồ: 1Thửa đất: 1162-42 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 481 ㎡ (17,77m × 26,09m )
Bán nhà đất 14A2 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 238 ㎡ (13,9m × 17,1m )
Bán nhà đất 99 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 765 ㎡ (30m × 27m )
Bán nhà đất 37/1 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 98 ㎡ (7m × 14m )
Bán nhà đất 18 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 400 ㎡ (16m × 25m )
Bán nhà đất 14C4 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 300 ㎡ (15m × 20m )
Bán nhà đất 14E10 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 140 ㎡ (7m × 20m )
Bán nhà đất 14A47 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 493 ㎡ (21,33m × 22,22m )
Bán nhà đất 14A19 Thảo Điền P. Thảo Điền diện tích 312 ㎡ (14,59m × 20m )
Bán nhà đất 30 Tống Hữu Định P. Thảo Điền diện tích 588 ㎡ (14m × 42m )