Chuyển Nhượng Dự Án Trồng Cây Dược Liệu Dưới Tán Rừng – KDL Sinh Thái & Trồng Rừng 495,8 ha Huyện Vạn Ninh Khánh Hoà

du an trong cay

Chuyển Nhượng Dự Án Trồng Cây Dược Liệu Dưới Tán Rừng – KDL Sinh Thái & Trồng Rừng 495,8 ha tại Huyện Vạn Ninh Khánh Hoà.

Vị trí : xã Vạn Bình, xã Vạn Khánh,Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hoà
Diện tích sử dụng : 495,833 ha .Trong đó : Diện tích rừng được thuê 484,903 ha . Diện tích thuê đất trồng rừng : 10.933 ha
Hiện trạng : chưa đầu tư bất kỳ hạn mục nào
Pháp lý :
Giấy CNQSDĐ tổng số 2 thửa đất , tổng diện tích : 4958330,0m2
Thời hạn thuê sử dụng đất : đến 13/11/2062. Thời hạn thuê sử dụng rừng : đến 13/11/2062
Diện tích đất cho mục đích du lịch sinh thái được duyệt : 20%
Phê duyệt du lịch sinh thái có kết hợp với kinh doanh lưu trú
Giấy chứng nhận đầu tư số : 37121000566 cấp ngày 29/11/2015
Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp số : 4201148797 đăng ký lần đầu ngày 12/01/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 23/06/2017
Hợp đồng thuê đất , thuê rừng số 62/2013/ HĐTĐTR của tỉnh Khánh Hoà ký ngày 30/09/2013
Quyết định số : 282/QĐ-CT của tỉnh Khánh Hoà ký ngày 09/03/2015 về việc miễn tiền thuê đất.
Quyết định số : 1153/QĐ-UBND ký ngày 14/05/2013 về việc thu hồi đất & rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh quản lý, sử dụng & cho công ty TNHH Vạn Hương thuê đất, thuê rừng để sản xuất & kinh doanh lâm nghiệp
Công văn số : 3379/SXD-KTQH ký ngày 29/08/2018 về việc ý kiến góp ý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư bảo vệ & phát triển rừng của công ty TNHH Vạn Hương4958ha Công văn số : 1018 SDL-QLCSLT của Sở Du Lịch tỉnh Khánh Hoà ký ngày 22/08/2018 về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư bảo vệ & phát triển rừng của công ty TNHH Vạn Hương
Công văn số : 3658/STNMT-CCQLĐĐ của Sở Tài Nguyên tỉnh Khánh Hoà ký ngày 22/08/2018 về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư bảo vệ & phát triển rừng của công ty TNHH Vạn Hương
Công văn số : 2394/SNN-KL của Sở NN & PT Nông Thôn tỉnh Khánh Hoà ký ngày 17/08/2018 về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư bảo vệ & phát triển rừng của công ty TNHH Vạn Hương
Công văn số : 2143/UBND – TCKH của UBND huyện Vạn Ninh ký ngày 06/09/2018 về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư bảo vệ & phát triển rừng của công ty TNHH Vạn Hương
Công văn số : 3381/STC-TCĐT của Sở Tài Chính ký ngày 16/08/2018
Hình thức giao dịch : chuyển nhượng công ty