Giới thiệu về định giá bất động sản

dinh gia bat dong san la gi

Định giá tài sản là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Giới thiệu về dịch vụ định giá Bất Động Sản

Định giá tài sản là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Định giá Bất động sản là tính toán về tài sản về giá trị của các quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

Mục đích định giá tài sản nói chung và định giá bất động sản nói riêng có thể phân thành rất nhiều loại: mục đích bảo toàn tài sản, mua bán bất động sản, chuyển đổi quyền sở hữu tài sản: thế chấp, tính thuế, thanh lý tài sản:

a. Bảo toàn tài sản.

– Định giá tài sản phục vụ cho khấu hao tài sản:

– Định giá tài sản làm cơ sở thực hiện bảo hiểm tài sản, bồi thường và đánh giá tài sản.

b. Mua bán tài sản :

Định giá bất động sản làm cơ sở để người có tài sản đặt mức giá bán khi đưa bất động sản vào thị trường.Người mua bất động sản cũng có thể nhờ các đơn vị tư vấn làm dịch vụ định giá bất động sản làm cơ sở cho việc quyết định mua bất động sản đó với giá như thế nào là phù hợp .

dinh gia bds

c. Biến động chủ quyền tài sản của doanh nghiệp.

– Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

– Doanh nghiệp góp vốn hợp tác kinh doanh và xí nghiệp liên doanh.

– Hợp nhất hoặc sát nhập doanh nghiệp.

– Bán doanh nghiệp.

– Cho thuê.

d. Chuyển nhượng bất động sản.

e. Định giá làm cơ sở cho việc bồi thường:

– Trong việc đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư .

– Bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại khi có sự cố do người khác gây ra.

f. Định giá phục vụ việc thế chấp vay vốn :

Do quy định của Ngân hàng khi làm thủ tục vay vốn để kinh doanh phải có tài sản thế chấp , tài sản thế chấp phải được định giá để làm cơ sở việc xét cho vay . Mục đích định giá là để bảo đảm sự an toàn cho ngân hàng. Do đó việc định giá tài tản , bất động sản là cần thiết.

g. Xác định giá trị tài sản để cổ phần hoá.

– Khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước bắt buộc phải định giá tài sản theo quy định của Bộ Tài chính.

– Khi doanh nghiệp phát hành cổ phiếu ra công chúng .

h. Hạch toán kế toán.

Trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp và kê khai nộp thuế hàng năm của doanh nghiệp phải kê khai giá trị tài sản doanh nghiệp nên cần phải định giá tài sản trong đó có bất động sản.

i. Thanh lý tài sản

Trong hoạt động kinh doanh có việc thanh lý tài sản cũng cần định gái tài sản, bất động sản làm cơ sở đặt mức giá sàn để tiến hành các thủ tục đấu giá hoặc xét bán thanh lý tài sản

Có thể bạn quan tâm